วิธีการตั้งค่า Compatibility View1. คลิกเลือกเมนู Tools -> Compatibility View settings ตามหน้าจอรูปที่ 1


รูปที่ 1


2. จากรูปที่ 1 ให้เพิ่ม "wu.ac.th" ในช่อง "Add this website :" จากนั้นให้คลิกปุ่ม "Add" ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2


3. จากรูปที่ 2 "wu.ac.th" จะไปปรากฎในช่อง "Websites you've added to Compatibiltiy View :" ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3


4. จากรูปที่ 3 ให้คลิกปุ่ม "Close"