วิธีการตั้งค่า Pop-up1. คลิกเลือกเมนู Tools -> Pop-up Blocker -> Pop-up Blocker settings ตามหน้าจอรูปที่ 1


รูปที่ 1


2. ให้เพิ่ม "*.wu.ac.th" ในช่อง "Address of website to allow :" จากนั้นให้คลิกปุ่ม "Add" ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2


3. จากรูปที่ 2 "*.wu.ac.th" จะไปปรากฎในช่อง "Allowed sites :" ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3


4. จากรูปที่ 3 ให้คลิกปุ่ม "Close"